Forretningsorden for menighedsrådet i Døvemenigheden Østdanmark gældende 30. nov. 2016 – 1. dec. 2020

 

§1

Det nyvalgte menighedsråd holder et konstituerende møde inden funktionsperioden begynder. Den kirkebogsførende døvepræst indkalder til mødet og leder dette, indtil formanden er valgt.

De nyvalgte medlemmer afgiver på det konstituerende møde en erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre det dem betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Derefter foretages følgende valg for det første kirkeår:

Valg af formand, næstformand og kontaktperson. Valgene har virkning for ét år ad gangen. Formand og næstformand kan vælges blandt alle menighedsrådets medlemmer, men kun de valgte medlemmer har stemmeret.

Derefter vælger menighedsrådet en kirkeværge, en sekretær og en kasserer.  Disse vælges for ét år ad gangen. Endvidere vælges et medlem til døvemenighedernes koordineringsudvalg. Endeligt nedsættes diverse udvalg, herunder et stående udvalg (kaldet forretningsudvalg) og et bygningsudvalg.


§2

Menighedsrådet træffer beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder holdes. Menighedsrådets møder er offentlige, men menighedsrådet kan bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt eller ønskeligt på grund af sagens beskaffenhed. Det er især sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold.

Ekstraordinære møder holdes, når menighedsrådets formand, en eller begge præster eller mindst 2 andre medlemmer ønsker det.

Menighedsrådets formand indkalder til alle menighedsrådets møder.

Når et medlem er forhindret i at deltage i et møde, skal formanden have besked inden mødet afholdes.

I beslutningsprotokollen skal der skrives hvilke medlemmer, der er fraværende.


§3

Menighedsrådets beslutninger træffes i møder.


§4

Der føres en beslutningsprotokol over menighedsrådets møder.

I protokollen skrives, hvem der har været fraværende, dagsordenen for mødet og de beslutninger, der tages og med angivelse af, hvorledes det enkelte medlem har stemt. Ethvert medlem er berettiget til at få tilført sit standpunkt, og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at de kirkelige myndigheder bliver gjort bekendt med standpunktet samtidig med, at menighedsrådet underretter myndighederne om sagen.

Ved mødets slutning eller ved det næstkommende møde underskrives beslutningsprotokollen af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke nægte at underskrive protokollen. Et medlem, der ikke vil være ansvarlig for en beslutning, der er truffet på mødet, må stemme imod forslaget og kræve særskilt tilførsel af sit standpunkt.


§5

Ethvert valgt medlem, præsterne og den af kirkefunktionærerne valgte repræsentant er berettiget til at kræve et emne optaget på dagsordenen. Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

Møder indkaldes med mindst 8 dages varsel ved udsendelse af dagsorden med de bilag, som er nødvendige for, at medlemmerne og den af kirkefunktionærerne valgte repræsentant kan gøre sig bekendt med, hvad der skal træffes afgørelser om på mødet.

En sag, der ikke er optaget på dagsordenen, kan kun behandles og afgøres på mødet, hvis alle medlemmer er til stede og enstemmigt vedtager det. Sagen kan dog behandles, hvis den ikke tåler udsættelse, eller det er åbenbart, at der umiddelbart kan tages stilling til den.

Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver formanden i videst muligt omfang medlemmerne og præsten besked om de sager, der skal behandles på mødet.


§6

Afstemning om formand og næstformand er skriftlige og hemmelige. Alle andre afstemninger er åbne. Om præstevalg henvises til de særlige regler i bekendtgørelsen om Døves Menighedsråd.

Skønner formanden, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler formanden dette med angivelse af sin opfattelse med hensyn til sagens afgørelse. Forlanger ingen herefter afstemning, erklærer formanden sagen for afgjort.

Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelse af en sag skal udsættes til næste møde, såfremt et medlem kræver det. I dette møde, der så vidt muligt afholdes inden for en måned, skal afgørelsen træffes.

Til beslutning kræves almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder et forslag. Ved pligtmæssige afgørelser foretages i tilfælde af stemmelighed fornyet afstemning. I tilfælde af fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.

Ændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er begyndt.


§7

Menighedsrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i menighedsrådets forhandling og afstemning om sagen.

Såfremt et medlem erklæres for inhabil, skal medlemmet forlade mødelokalet under forhandling og afstemning om sagen.

Præsterne skal deltage i forhandling, men ikke i afstemning om sager, der vedrører pastoratsændringer.


§8

Menighedsrådets formand forbereder rådets møder, leder forhandlingen, sørger i samråd med forretningsudvalget for, at rådets beslutninger bliver udført og foretager rent rutinemæssige ekspeditioner, for så vidt det ikke påhviler andre at gøre det. Dagsordener til menighedsrådsmøder forberedes af forretningsudvalget sammen med formanden.

Har formanden forfald træder næstformanden i formandens sted og overtager samtlige de pligter, der påhviler formanden i henhold til menighedsrådsloven og nærværende forretningsorden.

Menighedsrådets medlemmer må kun handle på rådets vegne, når de har fået en særlig bemyndigelse til det.


§9

Menighedsrådet tegnes af forretningsudvalget, eller af formanden sammen med et andet medlem af forretningsudvalget. Det gælder dog ikke køb eller salg af ejendomme eller optagelse af lån.  Her tegnes menighedsrådet af menighedsrådets formand og en af menighedsrådet valgt tegningsberettiget person.

Prokura til menighedsrådets bankkonti gives til den eller de personer, der forestår betalingsforretningerne, og fuldmagten underskrives af formanden og næstformanden, eller af formanden sammen med et andet medlem af forretnings-udvalget.

Den af menighedsrådet ansatte Administrator deltager i forretningsudvalgsmøder og menighedsrådsmøder, når menighedsrådet finder det fornødent.

Administrator er sammen med den af menighedsrådet valgte kasserer ansvarlig for regnskabsføringen. Administrator fremlægger månedlige regnskabsoversigter med budgetsammenligning.  Endvidere står administrator for udarbejdelse af menighedsrådets årsregnskab og fremlægger budgetforslag for de kommende 3 år. Forberedelser til budgetkorrektioner de næste 2 år og budget for det 3. år skal behandles i menighedsrådet inden medio september året før.


§10

Denne forretningsorden udleveres til hvert enkelt medlem af menighedsrådet og gælder for rådets funktionstid medmindre, der vedtages ændringer.

Er der uenighed i rådet om forretningsgangen, afgøres sagen af døveprovsten og/eller biskoppen over Københavns Stift.